Login Form

Sponsor

næste events

Ingen begivenhedder at vise
Ingen begivenhedder at vise

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Navnet på klubben, som blev stiftet foråret 2004 i Holstebro, er JEEPCLUB DANMARK. Klubbens hjemsted er på den til enhver tid værende formands adresse. Regnskabsåret er kalenderåret. Jeepclub Danmark repræsenteres under Jeep Club International og dermed officielt godkendt af Jeep.

§ 2 Formål

Stk. 1: Klubbens formål er at fremme interessen for Jeep, som defineres som alle Jeep modeller. Klubbens aktiviteter vil samle sig om medlemmernes interessefællesskab for bilerne og søge at fremme kammeratskabet blandt medlemmerne. Klubben vil støtte og rådgive medlemmerne vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af en Jeep.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Klubben optager ejere af Jeep som medlem. Desuden kan øvrige, som er interesseret i Jeep optages som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved tilmelding via vores website, pr. telefon eller via udleverede indmeldelseskort. Indmeldelse er gældende fra den dag betaling af evt. gebyr og kontingent er modtaget af klubben.

Stk. 2: Efter indstilling fra bestyrelsen kan der tildeles æresmedlemskab til personer, som ved sit virke i klubben har gjort sig særlig fortjent. Æresmedlemmer nyder alle medlemsrettigheder, men betaler ikke kontingent.

§ 4 Kontingent

Stk. 1: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Der kan desuden opkræves indmeldelsesgebyr, som ligeledes fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Udmeldelse og udelukkelse

Stk. 1: Udmeldelse kan foretages ved fremsendelse af brev eller e-mail klubbens formand og er gældende pr. udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2: Med udløbet af medlemskab ophører alle rettigheder og eventuelle krav til klubben og dens aktiver.

Stk. 3: Såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent i mere end tre måneder, bliver medlemmet ført som passivt medlem indtil betaling har fundet sted.

Stk. 4: Såfremt et medlem gør sig skyldig i grove forseelser mod klubben eller dens mål, kan formanden udelukke medlemmet. En sådan udelukkelse skal begrundes og meddeles pr. e-mail eller brev til medlemmets sidst kendte adresse. Ved udelukkelse opretholdes klubbens eventuelle krav på medlemmet.

§ 6 Arrangementer

Stk. 1: I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer, som er indregistrerede. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for forhold under arrangementer, som skyldes deltagernes kørsel og øvrige færden. Enhver risiko for eventuelle erstatningskrav i forbindelse med klubbens arrangementer påhviler den enkelte deltager. Ligeledes kan klubben ikke drages til ansvar for eventuelle skader på deltagere eller deltagende køretøjer.

§ 7 Generalforsamling ol.

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er formanden. Der afholdes ingen generalforsamling. Stk. 2: Der aflægges hvert år, senest i februar, oversigt over klubbens udgifter og indtægter i det forløbne år.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. I bestyrelsen er minimum følgende poster besat:

1. Formand
2. Næstformand

Bestyrelsen består pt. af:
Johannes Eistrup

Stk. 2: Formanden tegner sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem klubben. Ved formandens forfald kan to øvrige bestyrelsesmedlemmer tegne klubben.

Stk. 3: Bestyrelsen kan træffe beslutninger om alle forhold.

Stk. 4: Bestyrelsen vælges af klubbens stifter. Valgperioden er et år. Formanden er altid forbeholdt klubbens stifter. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer skulle træde ud i utide, overtages bestyrelsesposten af den øvrige bestyrelse indtil nye bestyrelsesmedlemmer er udvalgt.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6: Bestyrelsen kan overdrage udførelsen af bestemte hverv og opgaver fx. udgivelse af klubblad og gennemførelse af arrangementer til udvalg eller enkeltpersoner. Disse skal afstemme aktiviteterne med formanden.

Stk. 7: Bestyrelsesmedlemmers hverv er ulønnet. Det samme gælder for førnævnte udvalg og enkeltpersoner.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmers faktiske omkostninger og udlæg (fx. telefonomkostninger, rejse- og overnatningsudgifter) opstået i forbindelse med udøvelsen af det ulønnede tillidshverv kan godtgøres på forlangende og mod dokumentation.

§ 9 Revisor

Stk. 1: Formanden vælger en revisor, som har til opgave at revidere foreningens regnskab. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 10 Opløsning

Stk. 1: Opløsning af klubben kan kun finde sted hvis der er flertal for det i bestyrelsen, og kun ved et ekstraordinær møde hvor alle møder op, som alene er indkaldt med dette formål.

Stk. 2: Opløses klubben urettidigt i forhold til en regnskabsperiode, skal resterende kontingent tilbagebetales de enkelte medlemmer svarende til restperioden. Klubbens formue skal, efter at afvikling af gæld og forpligtelser har fundet sted, fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaget på bestyrelsesmøde 21. juni 2007

Login Form

Sponsor

næste events

Ingen begivenhedder at vise
Ingen begivenhedder at vise